Skip to main content

Serafimski značenje

Šta znači Serafimski

Na latinici: Definicija i značenje reči Serafimski (hebr.) anđeoski;" nebesni, veličanstven.

Reč Serafimski napisana unazad: iksmifares

Serafimski se sastoji od 10 slova.

Šta je Serafimski

На Ћирилици: (хебр.) анђеоски;" небесни, величанствен.

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s