Skip to main content

Seraj značenje

Šta znači Seraj

Na latinici: Definicija i značenje reči Seraj (pere. seray,od francuske reči: serail) palata bivšeg turskog sultana; dvor istočnjačkog veli-kana i njegovih žena, u kome je harem samo jedan njegov deo; sara/.

Reč Seraj napisana unazad: jares

Seraj se sastoji od 5 slova.

Šta je Seraj

На Ћирилици: (пере. сераy, фр. сераил) палата бившег турског султана; двор источњачког вели-кана и његових жена, у коме је харем само један његов део; сара/.

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s