Skip to main content

Serežani značenje

Šta znači Serežani

Na latinici: Definicija i značenje reči Serežani (latinski servire,od francuske reči: sergent) pl. žandarmi u bivšoj Vojnoj granici (u bivšoj Austriji).

Reč Serežani napisana unazad: inažeres

Serežani se sastoji od 8 slova.

Šta je Serežani

На Ћирилици: (лат. сервире, фр. сергент) пл. жандарми у бившој Војној граници (у бившој Аустрији).

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s