Skip to main content

Seriozan značenje

Šta znači Seriozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Seriozan (latinski serius ozbiljan,od francuske reči: serieux) ozbiljan, svečan, značajan, važan.

Reč Seriozan napisana unazad: nazoires

Seriozan se sastoji od 8 slova.

Šta je Seriozan

На Ћирилици: (лат. сериус озбиљан, фр. сериеуx) озбиљан, свечан, значајан, важан.

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s