Skip to main content

Serologija značenje

Šta znači Serologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Serologija (latinski serum, od grčke reči: logia)medicina: nauka o krvnom serumu i njegovoj terapeutskoj upotrebi.

Reč Serologija napisana unazad: ajigolores

Serologija se sastoji od 10 slova.

Šta je Serologija

На Ћирилици: (лат. серум, грч. логиа) мед. наука о крвном серуму и његовој терапеутској употреби.

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s