Skip to main content

Serozan značenje

Šta znači Serozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Serozan (od latinske reči: serosus) vodnjikav, sukrvi-čast, sličan sukrvici; koji sadrži ili luči seod rumunske reči:

Reč Serozan napisana unazad: nazores

Serozan se sastoji od 7 slova.

Šta je Serozan

На Ћирилици: (нлат. серосус) водњикав, сукрви-част, сличан сукрвици; који садржи или лучи серум.

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s