Skip to main content

Serpentina značenje

Šta znači Serpentina

Na latinici: Definicija i značenje reči Serpentina (latinski serpentina) vijugav put, vijugava staza, krivudava staza; zmija od hartije (za bacanje na zabavama islično:).

Reč Serpentina napisana unazad: anitnepres

Serpentina se sastoji od 10 slova.

Šta je Serpentina

На Ћирилици: (лат. серпентина) вијугав пут, вијугава стаза, кривудава стаза; змија од хартије (за бацање на забавама и сл.).

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s