Skip to main content

Servijeta značenje

Šta znači Servijeta

Na latinici: Definicija i značenje reči Servijeta (fr. serviette) salvet, ubrus; kožna torba (za akta islično:).

Reč Servijeta napisana unazad: atejivres

Servijeta se sastoji od 9 slova.

Šta je Servijeta

На Ћирилици: (фр. сервиетте) салвет, убрус; кожна торба (за акта и сл.).

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s