Skip to main content

Sigban značenje

Šta znači Sigban

Na latinici: Definicija i značenje reči Sigban fiz. jedinica za merenje dužine talasa rendgenskih i gama-zrakova, oznaka: sigb XU (po K. M. G. Sigbanu — Siegbahn, švedskom fizičaru).

Reč Sigban napisana unazad: nabgis

Sigban se sastoji od 6 slova.

Šta je Sigban

На Ћирилици: физ. јединица за мерење дужине таласа рендгенских и гама-зракова, ознака: сигб XУ (по К. М. Г. Сигбану — Сиегбахн, шведском физичару).

Slično: 
Signum znak, belega, obeležje, oznaka; steg, zastava; znamenje, predznak; ...
Sigvifikacija lingv. jezička strana značenja, značenja koje reč ima kao jezička j...
Signifikantan označavan, ! koji označava, naznačuje; znatan, znača-- jan, karakte...
Signifije lingv. ono što je ozna-čeno nekom grupom glasova, tj. signifi-jantom...
Signet lični, privatan pečat; prsten sa urezanim grbom ili početnim slovima...
Signatura znak koji obeleža-va suštinu čega; potpis, potpisivanje javne ispra...
Sve reči na slovo s