Skip to main content

Signifikantan značenje

Šta znači Signifikantan

Na latinici: Definicija i značenje reči Signifikantan (latinski significans) označavan, ! koji označava, naznačuje; znatan, znača-- jan, karakterističan.

Reč Signifikantan napisana unazad: natnakifingis

Signifikantan se sastoji od 13 slova.

Šta je Signifikantan

На Ћирилици: (лат. сигнифицанс) означаван, ! који означава, назначује; знатан, знача-- јан, карактеристичан.

Slično: 
Signum znak, belega, obeležje, oznaka; steg, zastava; znamenje, predznak; ...
Sigvifikacija lingv. jezička strana značenja, značenja koje reč ima kao jezička j...
Signifikantan označavan, ! koji označava, naznačuje; znatan, znača-- jan, karakte...
Signifije lingv. ono što je ozna-čeno nekom grupom glasova, tj. signifi-jantom...
Signet lični, privatan pečat; prsten sa urezanim grbom ili početnim slovima...
Signatura znak koji obeleža-va suštinu čega; potpis, potpisivanje javne ispra...
Sve reči na slovo s