Skip to main content

Signalizirti značenje

Šta znači Signalizirti

Na latinici: Definicija i značenje reči Signalizirti (od latinske reči: signale) dati znak, davati znak (ili: znake), objaviti znakom; signalizirati se istaknuti se, odlikova-ti se, pokazati se; pr. signaliziran.

Reč Signalizirti napisana unazad: itrizilangis

Signalizirti se sastoji od 12 slova.

Šta je Signalizirti

На Ћирилици: (нлат. сигнале) дати знак, давати знак (или: знаке), објавити знаком; сигнализирати се истакнути се, одликова-ти се, показати се; пр. сигнализиран.

Slično: 
Signum znak, belega, obeležje, oznaka; steg, zastava; znamenje, predznak; ...
Sigvifikacija lingv. jezička strana značenja, značenja koje reč ima kao jezička j...
Signifikantan označavan, ! koji označava, naznačuje; znatan, znača-- jan, karakte...
Signifije lingv. ono što je ozna-čeno nekom grupom glasova, tj. signifi-jantom...
Signet lični, privatan pečat; prsten sa urezanim grbom ili početnim slovima...
Signatura znak koji obeleža-va suštinu čega; potpis, potpisivanje javne ispra...
Sve reči na slovo s