Skip to main content

Signatar značenje

Šta znači Signatar

Na latinici: Definicija i značenje reči Signatar (latinski signatarius) potpisnik; sitna-tarne sile države potpisnice nekog ugovora koje tim potpisivanjem jemče za njegovo poštovanje.

Reč Signatar napisana unazad: ratangis

Signatar se sastoji od 8 slova.

Šta je Signatar

На Ћирилици: (лат. сигнатариус) потписник; ситна-тарне силе државе потписнице неког уговора које тим потписивањем јемче за његово поштовање.

Slično: 
Signum znak, belega, obeležje, oznaka; steg, zastava; znamenje, predznak; ...
Sigvifikacija lingv. jezička strana značenja, značenja koje reč ima kao jezička j...
Signifikantan označavan, ! koji označava, naznačuje; znatan, znača-- jan, karakte...
Signifije lingv. ono što je ozna-čeno nekom grupom glasova, tj. signifi-jantom...
Signet lični, privatan pečat; prsten sa urezanim grbom ili početnim slovima...
Signatura znak koji obeleža-va suštinu čega; potpis, potpisivanje javne ispra...
Sve reči na slovo s