Skip to main content

Silabičan značenje

Šta znači Silabičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Silabičan (od grčke reči: syllabikos) slogovni, koji se sastoji iz slogova; silabični stihovipoet. stihovi koji se mere samo po broju slogova, a ne po dužini i naglasku.

Reč Silabičan napisana unazad: načibalis

Silabičan se sastoji od 9 slova.

Šta je Silabičan

На Ћирилици: (грч. сyллабикос) слоговни, који се састоји из слогова; силабични стиховипоет. стихови који се мере само по броју слогова, а не по дужини и нагласку.

Slično: 
Silfide pl. ženski vazdušni duhovi, vile; fig. nežne i ljupke žene. ...
Silurski period geol. slojevi u razvitku Zemljine kore koji su se obrazovali posle ka...
Silueta slika oblika, lica i dr. izrađena sa strane po senci, profil , slik...
Silskin krzno izrađene od kože morskog psa, ili morskog medveda; vrsta fino...
Silos 1. vrsta starogrčkih sati-ričnih pesama u kojima su ismevane izreke ...
Silometar mor. sprava za merenje brzine brodova....
Sve reči na slovo s