Skip to main content

Silometar značenje

Šta znači Silometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Silometar (fr. sillage, od grčke reči: metron merile, mera) mor. sprava za merenje brzine brodova.

Reč Silometar napisana unazad: ratemolis

Silometar se sastoji od 9 slova.

Šta je Silometar

На Ћирилици: (фр. силлаге, грч. метрон мериле, мера) мор. справа за мерење брзине бродова.

Slično: 
Silfide pl. ženski vazdušni duhovi, vile; fig. nežne i ljupke žene. ...
Silurski period geol. slojevi u razvitku Zemljine kore koji su se obrazovali posle ka...
Silueta slika oblika, lica i dr. izrađena sa strane po senci, profil , slik...
Silskin krzno izrađene od kože morskog psa, ili morskog medveda; vrsta fino...
Silos 1. vrsta starogrčkih sati-ričnih pesama u kojima su ismevane izreke ...
Silometar mor. sprava za merenje brzine brodova....
Sve reči na slovo s