Skip to main content

Silicificirati značenje

Šta znači Silicificirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Silicificirati (od latinske reči: silicium, facere)hemija: pretvarati se u silicijsku kiselinu.

Reč Silicificirati napisana unazad: itaricificilis

Silicificirati se sastoji od 14 slova.

Šta je Silicificirati

На Ћирилици: (нлат. силициум, фацере) хем. претварати се у силицијску киселину.

Slično: 
Silfide pl. ženski vazdušni duhovi, vile; fig. nežne i ljupke žene. ...
Silurski period geol. slojevi u razvitku Zemljine kore koji su se obrazovali posle ka...
Silueta slika oblika, lica i dr. izrađena sa strane po senci, profil , slik...
Silskin krzno izrađene od kože morskog psa, ili morskog medveda; vrsta fino...
Silos 1. vrsta starogrčkih sati-ričnih pesama u kojima su ismevane izreke ...
Silometar mor. sprava za merenje brzine brodova....
Sve reči na slovo s