Skip to main content

Silicijum značenje

Šta znači Silicijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Silicijum (latinski silex kv. silicis kremen, od latinske reči: silicium) hem posle kiseonika najrasprostranjeniji element na Zemlji (25%), atom-ska masa 28,09, redni broj 14, znak Si; silicijumbronza bronza koja je, prime-som silicijuma, dobila veću tvrdoću (upotrebljava se za telefonske i telegrafske žice).

Reč Silicijum napisana unazad: mujicilis

Silicijum se sastoji od 9 slova.

Šta je Silicijum

На Ћирилици: (лат. силеx кв. силицис кремен, нлат. силициум) хем после кисеоника најраспрострањенији елемент на Земљи (25%), атом-ска маса 28,09, редни број 14, знак Си; силицијумбронза бронза која је, приме-сом силицијума, добила већу тврдоћу (употребљава се за телефонске и телеграфске жице).

Slično: 
Silfide pl. ženski vazdušni duhovi, vile; fig. nežne i ljupke žene. ...
Silurski period geol. slojevi u razvitku Zemljine kore koji su se obrazovali posle ka...
Silueta slika oblika, lica i dr. izrađena sa strane po senci, profil , slik...
Silskin krzno izrađene od kože morskog psa, ili morskog medveda; vrsta fino...
Silos 1. vrsta starogrčkih sati-ričnih pesama u kojima su ismevane izreke ...
Silometar mor. sprava za merenje brzine brodova....
Sve reči na slovo s