Skip to main content

Silikati značenje

Šta znači Silikati

Na latinici: Definicija i značenje reči Silikati (latinski silex gen. silicis kremen) hen. jedinjenja (ili: spojevi) silicijuma s kiseonikom i nekim mineralima, soli raznih silicijskih kiselina (pored kvarca, glavno gradivo Zemljine kore).

Reč Silikati napisana unazad: itakilis

Silikati se sastoji od 8 slova.

Šta je Silikati

На Ћирилици: (лат. силеx ген. силицис кремен) хен. једињења (или: спојеви) силицијума с кисеоником и неким минералима, соли разних силицијских киселина (поред кварца, главно градиво Земљине коре).

Slično: 
Silfide pl. ženski vazdušni duhovi, vile; fig. nežne i ljupke žene. ...
Silurski period geol. slojevi u razvitku Zemljine kore koji su se obrazovali posle ka...
Silueta slika oblika, lica i dr. izrađena sa strane po senci, profil , slik...
Silskin krzno izrađene od kože morskog psa, ili morskog medveda; vrsta fino...
Silos 1. vrsta starogrčkih sati-ričnih pesama u kojima su ismevane izreke ...
Silometar mor. sprava za merenje brzine brodova....
Sve reči na slovo s