Skip to main content

Silkin značenje

Šta znači Silkin

Na latinici: Definicija i značenje reči Silkin (eng. silk svila, silkeen) vrsta teške svilene mančesterske tkanine.

Reč Silkin napisana unazad: niklis

Silkin se sastoji od 6 slova.

Šta je Silkin

На Ћирилици: (енг. силк свила, силкеен) врста тешке свилене манчестерске тканине.

Slično: 
Silfide pl. ženski vazdušni duhovi, vile; fig. nežne i ljupke žene. ...
Silurski period geol. slojevi u razvitku Zemljine kore koji su se obrazovali posle ka...
Silueta slika oblika, lica i dr. izrađena sa strane po senci, profil , slik...
Silskin krzno izrađene od kože morskog psa, ili morskog medveda; vrsta fino...
Silos 1. vrsta starogrčkih sati-ričnih pesama u kojima su ismevane izreke ...
Silometar mor. sprava za merenje brzine brodova....
Sve reči na slovo s