Skip to main content

Silogističke figure značenje

Šta znači Silogističke figure

Na latinici: Definicija i značenje reči Silogističke figure logika: oblici kategorič-iih silogizama, u kojima su premise kategorični sudovi, izlaze iz položaja srednjeg pojma (M) u obema premisama. Ako se pojam subjekta označi sa S, a sa R pojam predikata u zaključku, onda te figure glase: I P Š IV M — R R — M M — R R — M S — M S — M M — S M — S S — R S — R S — R S — R Prve tri figure potiču od Aristotela, a poslednja od Galena.

Reč Silogističke figure napisana unazad: erugif ekčitsigolis

Silogističke figure se sastoji od 19 slova.

Šta je Silogističke figure

На Ћирилици: лог. облици категорич-иих силогизама, у којима су премисе категорични судови, излазе из положаја средњег појма (М) у обема премисама. Ако се појам субјекта означи са С, а са Р појам предиката у закључку, онда те фигуре гласе: И П Ш ИВ М — Р Р — М М — Р Р — М С — М С — М М — С М — С С — Р С — Р С — Р С — Р Прве три фигуре потичу од Аристотела, а последња од Галена.

Slično: 
Silfide pl. ženski vazdušni duhovi, vile; fig. nežne i ljupke žene. ...
Silurski period geol. slojevi u razvitku Zemljine kore koji su se obrazovali posle ka...
Silueta slika oblika, lica i dr. izrađena sa strane po senci, profil , slik...
Silskin krzno izrađene od kože morskog psa, ili morskog medveda; vrsta fino...
Silos 1. vrsta starogrčkih sati-ričnih pesama u kojima su ismevane izreke ...
Silometar mor. sprava za merenje brzine brodova....
Sve reči na slovo s