Skip to main content

Tabes značenje

Šta znači Tabes

Na latinici: Definicija i značenje reči Tabes (latinski tabere čileti, kopneti, sahnuti, raspadati se, tabes čilenje, kopnjenje, sahnjenje, raspadanje)medicina: sušenje, kopnjenje tela; tabes abdominalis (latinski tabes abdominalis) tuberkuloze trbuha; tabes dorsa-lis (latinski tabes dorsalis) sušenje leđne moždine praćeno poremećajima stabilno-sti i sigurnosti hoda, posledica sifili-sa; tabes pulmonalis (latinski tabes pulmona-lis) tuberkuloza pluća.

Reč Tabes napisana unazad: sebat

Tabes se sastoji od 5 slova.

Šta je Tabes

На Ћирилици: (лат. табере чилети, копнети, сахнути, распадати се, табес чилење, копњење, сахњење, распадање) мед. сушење, копњење тела; табес абдоминалис (лат. табес абдоминалис) туберкулозе трбуха; табес дорса-лис (лат. табес дорсалис) сушење леђне мождине праћено поремећајима стабилно-сти и сигурности хода, последица сифили-са; табес пулмоналис (лат. табес пулмона-лис) туберкулоза плућа.

Slično: 
Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina sa šarenim ...
Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crvenomrke tečn...
Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putujući trgovc...
Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: označavan...
Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....
Sve reči na slovo t