Skip to main content

Temporalan značenje

šta znači Temporalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Temporalan (latinski temporalis) 1. gram vremenski, za vreme (pridev, prilog); zemaljski, svetovni, prolazan; temporalna ili vremenska rečenica zavisna rečenica koja kazuje vreme kad se događa radnja u glavnoj rečenici, npr.: Javiću ti kad budem stigao. temporalan (latinski temporalis) 2. alatinski slepooč-ni, koji pripada slepoočnicama.

Reč Temporalan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. темпоралис) 1. грам временски, за време (придев, прилог); земаљски, световни, пролазан; темпорална или временска реченица зависна реченица која казује време кад се догађа радња у главној реченици, нпр.: Јавићу ти кад будем стигао. темпоралан (лат. темпоралис) 2. алат. слепооч-ни, који припада слепоочницама.


Tempus klauzum kod katolika: zatvoreno vreme, tj. vreme-posta ....
Temporeran vremenski, privremen, prolazak, udešen prema vremenu i prilikama....
Temporalije svetovna prava i prihodi katoličkih sveštenika; supr. spiritualije....
Temporalan 1. gram vremenski, za vreme ; zemaljski, svetovni, prolazan; tempor...
Tempo muz. brzina kretanja tonova, stepen brzine kojom se jedno muzičke de...
Templinsko ulje hen. eterično ulje od semena šišarica jele; upotrebljava se kao ter...
Sve reči na slovo t