Skip to main content

Temporalije značenje

šta znači Temporalije

Na latinici: Definicija i značenje reči Temporalije (latinski temporalia) svetovna prava i prihodi katoličkih sveštenika;suprotno: spiritualije.

Reč Temporalije sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. темпоралиа) световна права и приходи католичких свештеника; супр. спиритуалије.


Tempus klauzum kod katolika: zatvoreno vreme, tj. vreme-posta ....
Temporeran vremenski, privremen, prolazak, udešen prema vremenu i prilikama....
Temporalije svetovna prava i prihodi katoličkih sveštenika; supr. spiritualije....
Temporalan 1. gram vremenski, za vreme ; zemaljski, svetovni, prolazan; tempor...
Tempo muz. brzina kretanja tonova, stepen brzine kojom se jedno muzičke de...
Templinsko ulje hen. eterično ulje od semena šišarica jele; upotrebljava se kao ter...
Sve reči na slovo t