Skip to main content

Temporeran značenje

šta znači Temporeran

Na latinici: Definicija i značenje reči Temporeran (latinski temporarius) vremenski, privremen, prolazak, udešen prema vremenu i prilikama.

Reč Temporeran sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. темпорариус) временски, привремен, пролазак, удешен према времену и приликама.


Tempus klauzum kod katolika: zatvoreno vreme, tj. vreme-posta ....
Temporeran vremenski, privremen, prolazak, udešen prema vremenu i prilikama....
Temporalije svetovna prava i prihodi katoličkih sveštenika; supr. spiritualije....
Temporalan 1. gram vremenski, za vreme ; zemaljski, svetovni, prolazan; tempor...
Tempo muz. brzina kretanja tonova, stepen brzine kojom se jedno muzičke de...
Templinsko ulje hen. eterično ulje od semena šišarica jele; upotrebljava se kao ter...
Sve reči na slovo t