Skip to main content

Šteta značenje

šta znači Šteta

Na latinici: Definicija i značenje reči Šteta Šteta je umanjenje nečije imovine (stvarna šteta - latinski damnum emergens) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla dobit - latinski lucrum cessans), kao i nanošenje fizičkog ili psihičkog bola ili straha drugom licu (nematerijalna šteta).

Reč Šteta sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: Штета је умањење нечије имовине (стварна штета - лат. дамнум емергенс) и спречавање њеног повећања (измакла добит - лат. луцрум цессанс), као и наношење физичког или психичког бола или страха другом лицу (нематеријална штета).


Tetripon četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri ko...
Tetrivan nosiljke, palankin....
Tetrahord muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice. ...
Tetrafilan bog. koji ima četiri čašična listića....
Tetrafarmakon med. lek sastavljen od 4 tvari. ...
Tetrateizam verovanje da postoje četiri boga, četvoroboštvo....
Sve reči na slovo t