Skip to main content

Tetraedar značenje

šta znači Tetraedar

Na latinici: Definicija i značenje reči Tetraedar (od grčke reči: tetraedron, tetra četiri, he-dra osnova)geometrija: telo ograničeno sa četiri podudarna ravnostrana trougla (jedno od pet pravilnih geometrijskih tela: tetraedar, heksaedar, oktaedar, dodekaedar, iko-siedar).

Reč Tetraedar napisana unazad: radeartet i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. тетраедрон, тетра четири, хе-дра основа) геом. тело ограничено са четири подударна равнострана троугла (једно од пет правилних геометријских тела: тетраедар, хексаедар, октаедар, додекаедар, ико-сиедар).

Slično: 
Tetripon četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri ko...
Tetrivan nosiljke, palankin....
Tetrahord muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice. ...
Tetrafilan bog. koji ima četiri čašična listića....
Tetrafarmakon med. lek sastavljen od 4 tvari. ...
Tetrateizam verovanje da postoje četiri boga, četvoroboštvo....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači