Skip to main content

Tetraginije značenje

šta znači Tetraginije

Na latinici: Definicija i značenje reči Tetraginije (od grčke reči: t6tra četiri, gyne žena) pl. vot. četvrti red u klasama I-HŠ Lineovog sistema: biljke čiji cvetovi imaju četiri stubića; pr. tetragiiičan.

Reč Tetraginije napisana unazad: ejinigartet i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. т6тра четири, гyне жена) пл. вот. четврти ред у класама И-ХШ Линеовог система: биљке чији цветови имају четири стубића; пр. тетрагииичан.

Slično: 
Tetripon četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri ko...
Tetrivan nosiljke, palankin....
Tetrahord muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice. ...
Tetrafilan bog. koji ima četiri čašična listića....
Tetrafarmakon med. lek sastavljen od 4 tvari. ...
Tetrateizam verovanje da postoje četiri boga, četvoroboštvo....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači