Skip to main content

Tetrapoda značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: tetra, ptis gei. podos noga) pl. zool. četvoronošci (opšti naziv za suvozemne kičmenjake koji imaju dva para nogu).

Reč Tetrapoda napisana unazad: adopartet i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. тетра, птис геи. подос нога) пл. зоол. четвороношци (општи назив за сувоземне кичмењаке који имају два пара ногу).

Slično: 
Tetripon četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri ko...
Tetrivan nosiljke, palankin....
Tetrahord muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice. ...
Tetrafilan bog. koji ima četiri čašična listića....
Tetrafarmakon med. lek sastavljen od 4 tvari. ...
Tetrateizam verovanje da postoje četiri boga, četvoroboštvo....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači