Skip to main content

Tetrapodoliti značenje

šta znači Tetrapodoliti

Na latinici: Definicija i značenje reči Tetrapodoliti (od grčke reči: tetra, ptis lek pod6s noga, lithos kamen) pl. kol. okamenotine četvoronožaca.

Reč Tetrapodoliti napisana unazad: itilodopartet i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. тетра, птис лек под6с нога, литхос камен) пл. кол. окаменотине четвороножаца.

Slično: 
Tetripon četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri ko...
Tetrivan nosiljke, palankin....
Tetrahord muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice. ...
Tetrafilan bog. koji ima četiri čašična listića....
Tetrafarmakon med. lek sastavljen od 4 tvari. ...
Tetrateizam verovanje da postoje četiri boga, četvoroboštvo....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači