Skip to main content

Vegetativan značenje

šta znači Vegetativan

Na latinici: Definicija i značenje reči Vegetativan (latinski vegetus) l. koji čini te bilje raste, koji ima sposobnost rastenja (vegetativni sistem biljaka je suprotan reproduktivnom sistemu); 2. koji se tiče rastenja, u vezi sa rastenjem; 3. koji unaggrećuje rastenje ili vegetaciju (vegetativ-na tla); 4.figurativno: koji životari, bez duha.

Reč Vegetativan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. вегетус) л. који чини те биље расте, који има способност растења (вегетативни систем биљака је супротан репродуктивном систему); 2. који се тиче растења, у вези са растењем; 3. који унаггрећује растење или вегетацију (вегетатив-на тла); 4. фиг. који животари, без духа.


Vegetacija bog. život i rastenje biljaka, životna snaga biljaka; biljni svet, ...
Vegetativno rasplođavanje bog. nespolno rasplođavanje biljaka ....
Vegetativni živčani sistem znat. deo nerv-nog sistema koji reguliše aktivnost unutrašnjih organ...
Vegetativan l. koji čini te bilje raste, koji ima sposobnost rastenja ; 2. koji...
Vegetarijanstvo ishrana hranom isključivo biljnog porekla; obično: ishrana bez mesa...
Vegetalan biljni, koji raste, koji je sposoban da raste....
Sve reči na slovo v