Skip to main content

Vegetativni živčani sistem značenje

šta znači Vegetativni živčani sistem

Na latinici: Definicija i značenje reči Vegetativni živčani sistem znat. deo nerv-nog sistema koji reguliše aktivnost unutrašnjih organa; sastoji se od parasimpa-tikusnogi simpatikusnogcela, koji međusobno dejstvuju suprotno; autonomni nervni sistem.

Reč Vegetativni živčani sistem sastoji se od 26 slova.

На Ћирилици: знат. део нерв-ног система који регулише активност унутрашњих органа; састоји се од парасимпа-тикусноги симпатикусногцела, који међусобно дејствују супротно; аутономни нервни систем.


Vegetacija bog. život i rastenje biljaka, životna snaga biljaka; biljni svet, ...
Vegetativno rasplođavanje bog. nespolno rasplođavanje biljaka ....
Vegetativni živčani sistem znat. deo nerv-nog sistema koji reguliše aktivnost unutrašnjih organ...
Vegetativan l. koji čini te bilje raste, koji ima sposobnost rastenja ; 2. koji...
Vegetarijanstvo ishrana hranom isključivo biljnog porekla; obično: ishrana bez mesa...
Vegetalan biljni, koji raste, koji je sposoban da raste....
Sve reči na slovo v