Skip to main content

Vendita značenje

šta znači Vendita

Na latinici: Definicija i značenje reči Vendita (ital. vendere prodavati, vendita prodaja) mesto gde se trguje, trg, pijaca; zborio mesto, loža; alta vendita (ital. alta vendita) visoka loža karbonara.

Reč Vendita sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. вендере продавати, вендита продаја) место где се тргује, трг, пијаца; зборио место, ложа; алта вендита (итал. алта вендита) висока ложа карбонара.


Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Ventrilokvist(a) onaj koji ume da govori iz trbuha....
Sve reči na slovo v