Skip to main content

Ventilirati značenje

šta znači Ventilirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Ventilirati (latinski ventilare) obnavljati vazduh, vetriti, provetravati; rpaij. snabdeti ventilom, načiniti odušku na čemu;figurativno: neko pitanje pretresati, svestrano razma-trati, objašnjavati u tančine.

Reč Ventilirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. вентиларе) обнављати ваздух, ветрити, проветравати; рпаиј. снабдети вентилом, начинити одушку на чему; фиг. неко питање претресати, свестрано разма-трати, објашњавати у танчине.


Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Ventrilokvist(a) onaj koji ume da govori iz trbuha....
Sve reči na slovo v