Skip to main content

Veodarvivizam značenje

šta znači Veodarvivizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Veodarvivizam evolucionistička teorija nemačkog biologa A. Vajsmana (Weismann August, 1834—1914) u kojoj je Darvinov princip prirodnog odabiranja proširen i na procese u samom organizmu.

Reč Veodarvivizam sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: еволуционистичка теорија немачког биолога А. Вајсмана (Wеисманн Аугуст, 1834—1914) у којој је Дарвинов принцип природног одабирања проширен и на процесе у самом организму.


Veonomisti pl. pristalice nekog novog zakona...
Veov hen. elemenat, spada u plemenite gasove zato što se ne spaja sa dr...
Veologistički pr. sklon uvođenju novotarija i novotvorina, naročito u jeziku i st...
Veozoik kol. v. kenozojski period...
Veodarvivizam evolucionistička teorija nemačkog biologa A. Vajsmana u kojoj je Dar...
Veograf pisac koji se ne drži propisanog pravopisa, novotar u pisanju....
Sve reči na slovo v