Skip to main content

Veov značenje

šta znači Veov

Na latinici: Definicija i značenje reči Veov (od grčke reči: neon novo) hen. elemenat, spada u plemenite gasove zato što se ne spaja sa drugim elementima, ima ga u vazduhu, atomska masa 20,183 redni broj 10, znak Ne

Reč Veov sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (грч. неон ново) хен. елеменат, спада у племените гасове зато што се не спаја са другим елементима, има га у ваздуху, атомска маса 20,183 редни број 10, знак Не


Veonomisti pl. pristalice nekog novog zakona...
Veov hen. elemenat, spada u plemenite gasove zato što se ne spaja sa dr...
Veologistički pr. sklon uvođenju novotarija i novotvorina, naročito u jeziku i st...
Veozoik kol. v. kenozojski period...
Veodarvivizam evolucionistička teorija nemačkog biologa A. Vajsmana u kojoj je Dar...
Veograf pisac koji se ne drži propisanog pravopisa, novotar u pisanju....
Sve reči na slovo v