Skip to main content

žig značenje

šta znači žig

Na latinici: Definicija i značenje reči žig (fr. gigue,od italijanske reči: gige) živahan francuski ples u 8/8 takta i muzički komad kao pratnja za taj ples; gig.

Reč žig sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (фр. гигуе, итал. гиге) живахан француски плес у 8/8 такта и музички комад као пратња за тај плес; гиг.


Zigurat vrsta stepenaste piramide-hra-ma građene u starom Vavilonu; jedna od...
Zigot fiziol. oplođeno jaje, koje postaje spajanjem jajne ćelice i sperma...
Zigostatičan terazijama izmeren, odmeren, ispitan merenjem, određen. ...
Zigostat onaj koji meri, koji ispituje težinu metalnog novca....
Zigomorfan znat. ovako se naziva građa nekog organizma kada se može samo jedno...
Zigomatičan znat. jagodičnjač-ni, jagodnjačni, koji pripada jabučnoj ili jagodi...
Sve reči na slovo z