Skip to main content

žig značenje

Šta znači žig


žig

latinica:

Definicija i značenje reči žig (od francuske reči: gigue, od italijanske reči: gige) živahan francuski ples u 8/8 takta i muzički komad kao pratnja za taj ples; gig.

Reč žig napisana unazad: giž

žig se sastoji od 3 slova.

sta je žig

Slično:
Šta znači Zigurat vrsta stepenaste piramide-hra-ma građene u starom Vavilonu...
Šta znači Zigot fiziol. oplođeno jaje, koje postaje spajanjem jajne ćelice...
Šta znači Zigostatičan terazijama izmeren, odmeren, ispitan merenjem, određen. ...
Šta znači Zigostat onaj koji meri, koji ispituje težinu metalnog novca....
Šta znači Zigomorfan znat. ovako se naziva građa nekog organizma kada se može ...
Šta znači Zigomatičan znat. jagodičnjač-ni, jagodnjačni, koji pripada jabučnoj i...