Skip to main content

Zigostatičan značenje

šta znači Zigostatičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Zigostatičan (od grčke reči: zygostateo) terazijama izmeren, odmeren, ispitan merenjem, određen.

Reč Zigostatičan napisana unazad: naitatsogiZ i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. зyгостатео) теразијама измерен, одмерен, испитан мерењем, одређен.

Slično: 
Zigurat vrsta stepenaste piramide-hra-ma građene u starom Vavilonu; jedna od...
Zigot fiziol. oplođeno jaje, koje postaje spajanjem jajne ćelice i sperma...
Zigostatičan terazijama izmeren, odmeren, ispitan merenjem, određen. ...
Zigostat onaj koji meri, koji ispituje težinu metalnog novca....
Zigomorfan znat. ovako se naziva građa nekog organizma kada se može samo jedno...
Zigomatičan znat. jagodičnjač-ni, jagodnjačni, koji pripada jabučnoj ili jagodi...
Sve reči na slovo z