Skip to main content

Abalijenirati značenje

šta znači Abalijenirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Abalijenirati (latinski abalienare)pravo: lišiti, otuñiti, otuñivati;figurativno: odvratiti koga od nekoga, otuñiti.

Reč Abalijenirati napisana unazad: itarinejilabA i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. абалиенаре) прав. лишити, отуñити, отуñивати; фиг. одвратити кога од некога, отуñити.

Slično: 
Abadžija zanatlija koji izrañuje odeću od abe, grube vunene tkanine....
Abapi mesec avgust kod Turaka, po sirijskom kalendaru....
Abaton deo hrama, svetilišta ili crkve u koji ne smeju ući obični vernici,...
Abataža seča drva; klanje ili ubijanje stoke; fig. oštar ukor...
Abat

, opat, iguman, starešina manastira; up. abe. 

...
Abasimento snižavanje, smanjivanje, obaranje, spuštanje....
Sve reči na slovo a