Skip to main content

Abandon značenje

šta znači Abandon

Na latinici: Definicija i značenje reči Abandon (fr. abandon) odstupanje, odricanje od svog prava; pravo osiguranika da osigu-raču ustupi robu ili brod i sve na njemu uz isplatu iznosa na koji su roba ili brod- bili osigurani. abas (pere.) jedinica za merenje bisera u Persiji, nešto manja od harata=OD458 g.

Reč Abandon sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. абандон) одступање, одрицање од свог права; право осигураника да осигу-рачу уступи робу или брод и све на њему уз исплату износа на који су роба или брод- били осигурани. абас (пере.) јединица за мерење бисера у Персији, нешто мања од харата=ОД458 г.


Abacija • Zemljište koje pripada katoličkoj crkvi. • Samostan, manastir u kom...
Abadžija zanatlija koji izrañuje odeću od abe, grube vunene tkanine....
Abapi mesec avgust kod Turaka, po sirijskom kalendaru....
Abaton deo hrama, svetilišta ili crkve u koji ne smeju ući obični vernici,...
Abataža seča drva; klanje ili ubijanje stoke; fig. oštar ukor...
Abat

, opat, iguman, starešina manastira; up. abe. 

...
Sve reči na slovo a