Skip to main content

Abulija značenje

šta znači Abulija

Na latinici: Definicija i značenje reči Abulija (od grčke reči: abuHa) bezvoljnost, odsustvo volje.

Reč Abulija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. абуХа) безвољност, одсуство воље.


Abundancija 1. obilje, obilnost, bogatstvo. 2. lingv. sup-stantiva abundancija ...
Abundantan bogat, obilan, obilat; preteran...
Abuna „naš otac", najviši crkveni dostojanstvenik u Etiopiji, poglavica h...
Abulija bezvoljnost, odsustvo volje....
Abuzus prav. zloupotreba, pogreška, zabluda; rñava upotreba....
Abuzija pogrepša upotreba reči; up. katahreza...
Sve reči na slovo a