Skip to main content

Abundantan značenje

šta znači Abundantan

Na latinici: Definicija i značenje reči Abundantan (latinski abundans) bogat, obilan, obilat; preteran

Reč Abundantan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. абунданс) богат, обилан, обилат; претеран


Abundancija 1. obilje, obilnost, bogatstvo. 2. lingv. sup-stantiva abundancija ...
Abundantan bogat, obilan, obilat; preteran...
Abuna „naš otac", najviši crkveni dostojanstvenik u Etiopiji, poglavica h...
Abulija bezvoljnost, odsustvo volje....
Abuzus prav. zloupotreba, pogreška, zabluda; rñava upotreba....
Abuzija pogrepša upotreba reči; up. katahreza...
Sve reči na slovo a