Skip to main content

Abuzus značenje

šta znači Abuzus

Na latinici: Definicija i značenje reči Abuzus (latinski abusus)pravo: zloupotreba, pogreška, zabluda; rñava upotreba.

Reč Abuzus sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. абусус) прав. злоупотреба, погрешка, заблуда; рñава употреба.


Abundancija 1. obilje, obilnost, bogatstvo. 2. lingv. sup-stantiva abundancija ...
Abundantan bogat, obilan, obilat; preteran...
Abuna „naš otac", najviši crkveni dostojanstvenik u Etiopiji, poglavica h...
Abulija bezvoljnost, odsustvo volje....
Abuzus prav. zloupotreba, pogreška, zabluda; rñava upotreba....
Abuzija pogrepša upotreba reči; up. katahreza...
Sve reči na slovo a