Skip to main content

Abuna značenje

šta znači Abuna

Na latinici: Definicija i značenje reči Abuna (arap.) „naš otac", najviši crkveni dostojanstvenik u Etiopiji, poglavica hrišćanske koptske crkve

Reč Abuna sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (арап.) „наш отац", највиши црквени достојанственик у Етиопији, поглавица хришћанске коптске цркве


Abundancija 1. obilje, obilnost, bogatstvo. 2. lingv. sup-stantiva abundancija ...
Abundantan bogat, obilan, obilat; preteran...
Abuna „naš otac", najviši crkveni dostojanstvenik u Etiopiji, poglavica h...
Abulija bezvoljnost, odsustvo volje....
Abuzus prav. zloupotreba, pogreška, zabluda; rñava upotreba....
Abuzija pogrepša upotreba reči; up. katahreza...
Sve reči na slovo a