Skip to main content

Abuzivan značenje

šta znači Abuzivan

Na latinici: Definicija i značenje reči Abuzivan (latinski abusivus) sklon zloupotreba-ma, sklon da se ogreši o postojeće zakone i običaje, protivpravan.

Reč Abuzivan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. абусивус) склон злоупотреба-ма, склон да се огреши о постојеће законе и обичаје, противправан.


Abundancija 1. obilje, obilnost, bogatstvo. 2. lingv. sup-stantiva abundancija ...
Abundantan bogat, obilan, obilat; preteran...
Abuna „naš otac", najviši crkveni dostojanstvenik u Etiopiji, poglavica h...
Abulija bezvoljnost, odsustvo volje....
Abuzus prav. zloupotreba, pogreška, zabluda; rñava upotreba....
Abuzija pogrepša upotreba reči; up. katahreza...
Sve reči na slovo a