Skip to main content

Ahrea značenje

šta znači Ahrea

Na latinici: Definicija i značenje reči Ahrea (od grčke reči: a-, chros koža; boja kože)medicina: bledilo, malokrvnost.

Reč Ahrea sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, цхрос кожа; боја коже) мед. бледило, малокрвност.


Ahroničan koji ne zavisi od vremena, koji nije u svoje vreme, nesavremen; koj...
Ahronija liti. isključenje vremenskog činioca iz jezičkog ispitivanja....
Ahromatopsija med. potpuno slepilo za boje, nesposobnost razlikovanja boja....
Ahromatičan bezbojan; opt. koji propušta belu svetlost ne razlažući je u njen...
Ahromatin biol. materija u ćelijskom jezgru koja ne boji; up. akromatin....
Ahromatizam opt. otklanjanje boja, poništaj boja čistoća boja; bezbojnost, bled...
Sve reči na slovo a