Skip to main content

Akoemetar značenje

šta znači Akoemetar

Na latinici: Definicija i značenje reči Akoemetar (od grčke reči: akio čujem, metron mera)medicina: sprava za merenje stepena jačine čula sluha; akumetar.

Reč Akoemetar sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. акио чујем, метрон мера) мед. справа за мерење степена јачине чула слуха; акуметар.


Akotiledone il. bog. bilže koje nemaju razgovetnih kotiledona....
Akosmija neurednost, nečistoća; med. bledilo, bolestan izgled lica....
Akosmizam filozofsko shvatanje po kome postoji, kao jedino što doista živi, sa...
Akorporirati prisajedi-niti, spojiti, pripojiti, pridružiti, priseo jiti....
Akorporacija sjedinjenje, pripadanje, združenje....
Akordoar muz. zglasilo, viljuška za zglašavanje, udešavanje muzičkih instrum...
Sve reči na slovo a