Skip to main content

Akosmizam značenje

šta znači Akosmizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Akosmizam (od grčke reči: a-, kosmos vasiona) filozofsko shvatanje po kome postoji, kao jedino što doista živi, samo bog, dok su sve ostale stvari, pa i sam svet, samo modifikacije božanstva, bez istinske stvarnosti; suprotno: ateizam

Reč Akosmizam sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, космос васиона) филозофско схватање по коме постоји, као једино што доиста живи, само бог, док су све остале ствари, па и сам свет, само модификације божанства, без истинске стварности; супротно: атеизам


Akotiledone il. bog. bilže koje nemaju razgovetnih kotiledona....
Akosmija neurednost, nečistoća; med. bledilo, bolestan izgled lica....
Akosmizam filozofsko shvatanje po kome postoji, kao jedino što doista živi, sa...
Akorporirati prisajedi-niti, spojiti, pripojiti, pridružiti, priseo jiti....
Akorporacija sjedinjenje, pripadanje, združenje....
Akordoar muz. zglasilo, viljuška za zglašavanje, udešavanje muzičkih instrum...
Sve reči na slovo a