Skip to main content

Akolirati značenje

šta znači Akolirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Akolirati (fr. accoler) obgrliti, zagrliti; vezati za ggritke, tačkati; staviti u za-grade, zagraditi; trg. spojiti više stavova u trgovačkoj knjizi.

Reč Akolirati napisana unazad: itarilokA i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. аццолер) обгрлити, загрлити; везати за ггритке, тачкати; ставити у за-граде, заградити; трг. спојити више ставова у трговачкој књизи.

Slično: 
Akotiledone il. bog. bilže koje nemaju razgovetnih kotiledona....
Akosmija neurednost, nečistoća; med. bledilo, bolestan izgled lica....
Akosmizam filozofsko shvatanje po kome postoji, kao jedino što doista živi, sa...
Akorporirati prisajedi-niti, spojiti, pripojiti, pridružiti, priseo jiti....
Akorporacija sjedinjenje, pripadanje, združenje....
Akordoar muz. zglasilo, viljuška za zglašavanje, udešavanje muzičkih instrum...
Sve reči na slovo a