Skip to main content

Akologija značenje

šta znači Akologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akologija (od grčke reči: akoz lek, logia nauka) nauka o lekovima, o sredstvima za lečenje rana.

Reč Akologija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. акоз лек, логиа наука) наука о лековима, о средствима за лечење рана.


Akotiledone il. bog. bilže koje nemaju razgovetnih kotiledona....
Akosmija neurednost, nečistoća; med. bledilo, bolestan izgled lica....
Akosmizam filozofsko shvatanje po kome postoji, kao jedino što doista živi, sa...
Akorporirati prisajedi-niti, spojiti, pripojiti, pridružiti, priseo jiti....
Akorporacija sjedinjenje, pripadanje, združenje....
Akordoar muz. zglasilo, viljuška za zglašavanje, udešavanje muzičkih instrum...
Sve reči na slovo a