Skip to main content

Akomodirati značenje

šta znači Akomodirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Akomodirati (latinski accommodare,od francuske reči: assoglmoder) podesiti, udesiti, urediti; porav-nati, izravnati, izgladiti; akomodirati se, namestiti se udobno, udesiti se; namiriti se; poravna™ se, npr. o plaćanju nekog duga

Reč Akomodirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. аццоммодаре, фр. ассоглмодер) подесити, удесити, уредити; порав-нати, изравнати, изгладити; акомодирати се, наместити се удобно, удесити се; намирити се; поравна™ се, нпр. о плаћању неког дуга


Akotiledone il. bog. bilže koje nemaju razgovetnih kotiledona....
Akosmija neurednost, nečistoća; med. bledilo, bolestan izgled lica....
Akosmizam filozofsko shvatanje po kome postoji, kao jedino što doista živi, sa...
Akorporirati prisajedi-niti, spojiti, pripojiti, pridružiti, priseo jiti....
Akorporacija sjedinjenje, pripadanje, združenje....
Akordoar muz. zglasilo, viljuška za zglašavanje, udešavanje muzičkih instrum...
Sve reči na slovo a