Skip to main content

Akomodman značenje

šta znači Akomodman

Na latinici: Definicija i značenje reči Akomodman (fr. accommodement) udobno uređivanje kuće, sobe i dr.; udešavanje; vansudsko poravnanje, sporazum.

Reč Akomodman sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. аццоммодемент) удобно уређивање куће, собе и др.; удешавање; вансудско поравнање, споразум.


Akotiledone il. bog. bilže koje nemaju razgovetnih kotiledona....
Akosmija neurednost, nečistoća; med. bledilo, bolestan izgled lica....
Akosmizam filozofsko shvatanje po kome postoji, kao jedino što doista živi, sa...
Akorporirati prisajedi-niti, spojiti, pripojiti, pridružiti, priseo jiti....
Akorporacija sjedinjenje, pripadanje, združenje....
Akordoar muz. zglasilo, viljuška za zglašavanje, udešavanje muzičkih instrum...
Sve reči na slovo a